ماهیت سیاست کیفری ایران و آمریکا در حوزه جرایم نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکترا حقوق جزا و جرم شناسی

3 استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.30510/psi.2022.313120.2575

چکیده

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد
سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا یا دشمن محور در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت به بهای از بین رفتن و محدود شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر با وجود امنیت در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود که اساسا ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم ، همان طور که در آغاز مبحث اشاره نمودیم، قواعد و اصول کلی حاکم بر تعدد جرم در بدو امر در قانون مجازات اسلامی و به لحاظ عام بودن آن بیان شده است و طبیعی استاین پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانه ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها