شناسایی جوانب حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در مطالعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

2 استادیار بخش مدیریت آموزشی،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

3 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.30510/psi.2022.311029.2492

چکیده

شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان گردانندگان اصلی چرخ‌های اقتصادی در تقریباً تمامی کشورها محسوب گردیده و اهمیت و نقش کلیدی این شرکت‌ها در زمینه بهبود شاخص‌هایی چون تولید ناخالص داخلی و کاستن از فقر و بهبود آمار اشتغال ملی بر کسی پوشیده نمی-باشد. اما این بنگاه‌های اقتصادی به دلیل ماهیت و ویژگی‌های خاص خود دارای محدودیت‌هایی در زمینه‌های گوناگونی چون منابع انسانی، منابع مالی، ارتباطات برون سازمانی و .... می‌باشند که منجر به ورود بازیگران دولتی و غیردولتی در راستای حمایت از آن‌ها و در جهت بهبود عملکردهای مالی و غیرمالی این شرکت‌ها گردیده است. در این زمینه پژوهش حاضر به دنبال شناسایی جوانب حختلف حمایت این بازیگران از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد.
در پژوهش حاضر محقق با بکارگیری رویکرد مرور نظامند و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی دست زده و با انجام گام‌های 7گانه روش ساندلوسکی و باروسو ، به شناسایی جوانب حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته است. در این زمینه به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده گردید که مقدار آن برای شاخص‌های شناسایی شده در سطح توافق عالی شناسایی شد. نتایج حاصل از پیاده‌سازی گام‌های فراترکیب در نرم افزار مکس کیودا نشان داد که جوانب حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط 4 بعد کلی اقدامات غیرمالی صنعت بانکداری، اقدامات مالی صنعت بانکداری، اقدامات غیرمالی نهادی و اقدامات مالی نهادی بوده و این دو بعد مجموعاً دربردارنده 8 مولفه و 55 شاخص می‌باشند.

کلیدواژه‌ها