نقش ثبت الکترونیک در پیشگیری از جرائم ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک ، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

10.30510/psi.2022.325336.2974

چکیده

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و روی آوردن جوامع به سمت فن آوری دیجیتال ، حقوق ثبت سنتی کاغذ محور، به حقوق ثبت الکترونیک تحول یافت. ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه و دیجیتال است ،که در آن حقوق مادی و معنوی انسان به وسیله ابزار دیجیتالی، به ثبت می رسد تا حقوق مالکانه تثبیت شود، ضریب امنیت بالاتر رود و در نتیجه از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود.
حقوق ثبت الکترونیک یا ثبت نوین، که مقابل ثبت سنتی استعمال می شود، بخشی از حقوق ثبت است و حقوق ثبت، حقوق حاکمیتی است. هدف اصلی این مقاله تبیین نقش حقوق ثبت نوین در فرایند پیشگیری از جرم در نظام حقوقی است.
حقوق ثبت الکترونیک مجموعه ای از مقررات و قواعد الزام آور است که اجرای آنها هنگام به ثبت رسیدن یک حق، مانع تعرض به آن حق می شود.
در این مقاله به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا ثبت الکترونیک می تواند موجب کاهش جرائم در نظام ثبتی گردد؟

کلیدواژه‌ها