مدیریت و سازندگی از دیدگاه نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، شهرضا، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی شهرضا

10.30510/psi.2022.305241.2312

چکیده

در این پژو هش این سوال را مطرح نمودیم که: نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی چه نوع مدیریتی را برای سازندگی کشود در نظر داشته اند؟ از آنجایی که انقلاب ایران از نوع اسلامی بود و آرمانهایش با احکام، قوانین و شرع مقدس اسلامی همخوانی داشت این فرضیه را در پاسخ به سوال تحقیق طرح کردیم که: باتوجه به ماهیت ایدئولوزیک انقلاب اسلامی، مدیران و نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب خود را موظف به خدمت صادقانه، اجرای عدالت و ایثار در فعالیت هایشان در جهت سازندگی، رفع محرومیت و باز سازی کشور می دانستند. این پژوهش از نوع کیفی است بنابراین روش جمع اوری اطلاعات و داده ها از نوع اسنادی و از طریق مطالعه کتب، مقاله ها و ...فیش های مورد نظر را تهیه و مورد تجزیه و تحلیل است. نهایتا با در نظر گرفتن دیدگاه های امام راحل، شهید بهشتی ، مهندس مهدی بازرگان و آیت الله هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسیدیم که مدیران و نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب در تلاش برای اجرای مدیریتی مبتنی بر عدالت، اجرای احکام الهی، مبارزه با فقر و محرومیت با تاکید بر مولفه استقلال در زمینه اقتصادی و متکی بودن به توان نیروهای داخلی و کاستن از وابستگی به سایر جوامع و دولت ها بوده اند.

کلیدواژه‌ها