اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی شناختی و یادگیری مشارکتی بر درماندگی آموخته شده و مهارت حل مسأله دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استاد ممتاز گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران

10.30510/psi.2022.318939.2784

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و یادگیری مشارکتی برکاهش درماندگی آموخته شده و افزایش مهارت حل مسأله دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر است.
روش‌ها: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر پایه‌ی دوم دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهر مشگین شهر در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند. از میان آنها 80 نفر از دانش‌آموزان پسری که نمرات درماندگی آموخته شده و مهارت‌های حل مسأله آنها در درس فیزیک پایین بود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، تحت آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش یادگیری مشارکتی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه درماندگی آموخته شده کوینلس و نلسون و حل مسأله کسیدی و لانگ استفاده شد. داده‌ها با روش آماری کواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها ‌نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و یادگیری مشارکتی برکاهش درماندگی آموخته شده و افزایش مهارت حل مسأله مورد تایید قرار گرفته است. بدین صورت که میانگین نمره‌های پس‌آزمون دانش آموزان گروه-های آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل به طور معناداری در آزمون‌های مربوط به کاهش درماندگی آموخته شده و افزایش مهارت حل مسأله بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های به دست آمده بر اثربخشی آموزش راهبردهای فرا شناختی و یادگیری مشارکتی در کاهش درماندگی آموخته شده و افرایش مهارت حل مسأله دانش آموزان تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها