سیره و منش شهید سلیمانی در خدمت به مردم: ارائه الگویی کاربردی برای کارگزاران نظام اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

10.30510/psi.2022.329168.3099

چکیده

شهید سلیمانی تربیت شده اسلام و مکتب امامین انقلاب؛ و نمونه یک انسان خدمت گذار واقعی و با اخلاص بودند؛که در سیره منش‌شان در خدمت و خدمت‌رسانی محدود به مرزهای جغرافیایی نبود.از آنجا که خدمت به مردم از مسائل محوری در دین اسلام و بیانات مقام معظم رهبری می‌باشد، در این مقاله با بکارگیری روش آمیخته به بررسی سیره و منش شهید سلیمانی در خدمت به مردم پرداخته شد. در این پژوهش بیانات مقام معظم رهبری، سخنرانی‌ها و دست نوشته‌ها و خاطرات و مصاحبه‌های انجام شده با دوستان و آشنایان آن شهید بزرگوار مبنای تحلیل می‌باشد؛ که با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. داده‌های بدست آمده شامل137مضمون پایه،25مضمون سازمان‌دهنده و 6مضمون فراگیر می‌باشد؛ که شامل عوامل ترغیب کننده خدمت به مردم (انگیزه های اشتیاقی، منفعت طلبی و فضیلت گرایی)؛ عوامل زمینه ای(جهان بینی توحیدی-اسلامی و ایدئولوژی و نظام ارزشی) و در نهایت ابعاد سیره و منش شهید سلیمانی در خدمت رسانی (ایثارگری و فداکاری،عدالت، شجاعت، اخلاص، تدبیر و حکمت، مهربانی، صداقت، مدیریت و کار جهادی) می-باشد. برای سنجش پایایی و اعتبارسنجی مؤلفه‌ها، از ضریب کاپا کوهن و روش دلفی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها