تأثیر تحریمهای دوران اوباما و ترامپ بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیار، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی پیامدهای اقتصادی و سیاسی-اجتماعی تحریم‏ های پیش و پس از برجام بر جامعه ایران ‏به ‏دنبال ارزیابی نقش پدیده مقاومت به‏ مثابه یکی از اصلی‏ترین مؤلفه‏ های فرهنگ راهبردی ایرانیان در بی ‏اثرساختن تأثیر ‏تحریم ‏ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر اینگونه مطرح شده است که «اصلی ‏ترین پیام نهفته در شباهت ‏ها و ‏تفاوت ‏های تحریم ‏های پیش و پس از برجام برحسب پیامدهای آنها بر شرایط سیاسی-اجتماعی و اقتصادی کشور کدام ‏است و دلیل آن چیست؟» پاسخ مناسب به این پرسش نیازمند شناخت همزمان نیات و اقدام‏ های طرف تحریم‏کننده، ‏سازوکارهای تحریم و شیوه مواجهه طرف تحریم‏ شوند با تحریم ‏ها و تلاقی این سه بعد با یکدیگر است. پاسخ اولیه ‏‏(فرضیه) مقاله با لحاظ سه بعد مذکور این بوده است که «تحریم‏‎‏ های ترامپ به ‏رغم شدت بیشتر تنها شرایط اقتصادی ‏ایران را در مقایسه با تحریم‏ های اوباما وخیم ‏تر کرده است و شرایط سیاسی-اجتماعی کشور تا حد زیادی در برابر ‏تحریم‏ های شدیدتر بیمه شده است که دلیل آن‏ را باید در اثر وحدت حول پرچم جستجو کرد.» مقاله پیش‎رو از نوع ‏توصیفی-تحلیلی ‏بوده و از روش ‎شناسی استنتاجی بهره برده و ‏‏تجزیه ‏و تحلیل یافته‎ ها که به‏ طور عمده با شیوه استدلال ‏‏و تحلیل کیفی انجام پذیرفته است بر ‏صدق پاسخ‏ اولیه گواهی می‏ دهند.‏

کلیدواژه‌ها