برنامه سال اول معلمان نوورود، الزامات و چالش ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

10.30510/psi.2022.348252.3612

چکیده

هدف:پژوهش حاضر، بررسی الزامات و چالش های پیش روی برنامه سال اول معلمان نوورود در ایران می باشد.
روش تحقیق: روش انجام این پژوهش کیفی و از دو نوع تحلیل محتوای کیفی ومصاحبه می باشد.
شیوه نمونه گیری: روش نمونه‌گیری بخش تحلیل محتوا ملاک محور و در بخش مصاحبه نمونه گیری موارد مطلوب بوده است.
روش جمع آوری داده ها و تحلیل آنها: داده ها در بخش تحلیل محتوا از اسناد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، مرکز داده های آموزش اروپا، مقالات علمی و کتب مرتبط و در بخش مصاحبه 24 نفر از مدیران و اساتید پردیس های تربیت معلم استان خوزستان، کارشناسان مقاطع ابتدایی و متوسطه مناطق و مدیران مدارس استان خوزستان، سرگروه های آموزشی و معلمان نوورود سال اول و دوم بوده است.
یافته ها:
نتایج نشان داد که برنامه حمایتی برای معلمان نوورد ضروری بوده ومی تواند در توسعه حرفه ای آنها نقش به سزایی داشته باشند. برای معلمان ابتدایی حمایت یک همکار با تجربه ترجیحا در همان پایه و برای معلمان متوسطه بجز همکاران هم رشته، سرگروههای آموزشی و مدیران ومعاونان آموزشی می توانند نقش راهنمایی و مشاور را داشته باشند.
توصیه یا پیشنهاد:
با توجه به اجرایی شدن برنامه حمایتی معلمان نوورود در اکثر کشورهای پیشرو - با مدت زمان حداقل یک نیم سال- پیشنهاد می شود با توجه به بافت و امکانات کشور این برنامه جهت توانمندسازی این معلمان به نحو مؤثری اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها