عرفان مکتب نجف و روان درمانگری انسانگرایانه (با رویکرد تطبیقی و مطالعه موردی ملاحسین قلی همدانی و رولومی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان دانشگاه تهران، ایران. / کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. / کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، مرکز آموزش

10.30510/psi.2022.339581.3401

چکیده

عرفان و روان درمانگری انسان گرایانه دارای مباحث نظری و عملی برای رشد و تکامل انسانند.در این پژوهش به دنبال خوانش روش تربیتی عارفان مکتب عرفان و روان درمانگری انسانگرایانه (با رویکرد تطبیقی ومطالعه موردی ملاحسین قلی همدانی رولومی)واحصاء تشابهات و تمایزات این دو مکتب در قالب ارکان وابعاد سه گانه بوده ایم:الف) عرفان وروان درمانگری انسانگرایانه، ب) راهنما و درمانگر، ج) سالک و درمانجو. پس از بررسی و تطبیق مبانی نظری، به تفکیک ارکان مطروح، تشابهات در بخش اول شامل: موضوعیت انسان،خودسازی و باطن او، رسیدن به وحدت و صلح درونی، شناخت انسان، اهمیت گذشته و تجربیات، کمال عشق و محبت، زدودن خشم وکینه، طولانی بودن فرایند خودسازی ودر بخش دوم،ا همیت راهنمای آگاه و صاحب تجربه و لزوم ایجاد ارتباط موثر و در بخش سوم نیز، اهمیت فرایند فردیت، لزوم نیت و قصد فردی و تعهد عملی به انجام دستورات، عرضه داشتن حالات درونی به راهنما و در ارتباط با تمایزات بخش اول، دوجهانی بودن ارزش عرفان و جهانی بودن رواندرمانگری، ریشه داشتن عرفان در نقل و سمع و روان درمانی در عقل. در بخش دوم نیز تلقی از پیر بعنوان مجرای فیض الهی و روانکاو بعنوان یک درمانگر، وظیفه الهی انگاشتن هدایت و دستگیری برای پیر و انتفاع برای روانکاو، عدم امکان تغییر پیر وراهنما برعکس درمانگر، مقدس انگاشتن راهنما و سالک و ارتباط تعبدی و تقدسی با او وتخصصی وتعقلی بودن رابطه با روانکاو. در بخش سوم، تلقی از سلوک بعنوان وظیفه هر مسلمان وتوجه به رضای خدا در هر عملی بجای وجهه درمانی آن.

کلیدواژه‌ها