بررسی ادراک متقاضیان طلاق از مشاوره پیش از ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشگاه تهران،ایران .

2 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، واحددانشگاه آزاداسلامی ساوه،ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،واحدتهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 کارشناس ارشد مشاوره خانواده،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران

10.30510/psi.2022.348372.3618

چکیده

خانواده به لحاظ قدمت، ابتداییترین و از لحاظ گستردگی جهانشمولترین نهاد اجتماعی است. خانواده واحدی با ابعاد گوناگون است که به دلیل اهمیت و جایگاه ویژهاش از دیرباز موردتوجه اندیشمندان اجتماعی بوده است. واکنش متقابل خانواده، چگونگی کیفیت زندگی آن و تأثیر آن بر اجزا و نهادهای دیگر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشته است که با رویکردهای مختلف به مطالعه این واحد اجتماعی بپردازند (خدایاریفرد، شهابی و اکبری زردخانه، 2006). هدف این پژوهش بررسی ادراک متقاضیان طلاق از مشاوره پیش از ازدواج بود. تحقیق حاضر از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای شناسایی و تشریح چرایی و چیستی یک پدیده میتـوان از تحلیل مضمون بهره گرفت. نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه زوجـین متقاضی طلاق در سالهای اولیه زندگی خود نیاز بـه آموزش ـهای متعـددی دارند. اگرچه در این آموزش ها روابط زناشـویی در اولویـت اسـت امـا محدود به روابط جنسـی در ابتـدای ازدواج نمی شـود و حـوزه هـای متنوعی مانند ارتباط با همسر، فرزندپروری، آئین زنـدگی و مسـائل بهداشتی را نیز در بر میگیرد.

کلیدواژه‌ها