بررسی تاثیر هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه جامعه شناسی،واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،آزاد شهر،ایران

2 گروه جامعه شناسی واحد آزاد شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،آزاد شهر،ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

10.30510/psi.2022.339548.3403

چکیده

این تحقیق به روش همبستگی و از نوع کاربردی به بررسی تاثیر هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد در مورد شهروندان بجنوردی می پردازد. حجم نمونه‌ تحقیق به روش تصادفی خوشه ای به تعداد 380 نفر بود. برای تحلیلی داده‌ها از نرم افزار آماری و معادلات ساختاری اسمارت استفاده شد. آزمون فرضیه ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود. نتایج تحقیق نشان داد؛ میانگین سبک زندگی؛ هویت ملی در حد متوسط می‌باشد. همچنین میزان همبستگی بین هویت ملی با متغیر سبک زندگی برابر با 0.29 و 0.338 است. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش بیشتر از 0.7 مورد قبول می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد هویت ملی بر سبک زندگی شهروندان در شهر بجنورد تاثیر دارد. بعد آگاهی هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد تاثیر دارد. بعد تعلق هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد تاثیر دارد. بعد تعهد هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها