ضمانت اجرای حقوق جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10.30510/psi.2022.353040.3762

چکیده

جنگ و جهاد از ابتدا مهم‌ترین مسائل جامعه اسلامی و حوزه حقوق ‌بین‌الملل بوده است. در فقه امامیه و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی برای جنگیدن و ضمانت اجرای حقوق جنگ قواعدی مطرح بوده که همه آثار و تبعاتش محدود و محصور در احکام فقه امامیه و قوانین حقوق بین‌المللی می‌باشد. از این رو به روش توصیفی – تحلیلی و با نگاهی تاریخی به مسائل مربوط به جنگ در فقه امامیه و اسناد بین‌المللی در پی پاسخ به این سوال هستیم که فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی چه قوانین و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای حقوق جنگ داشته‌اند؟ با نگاهی به فلسفه جنگ و جهاد در فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی پی می‌بریم که هر دوی این گروه قوانین و مقرراتی جهت حفظ و گسترش حقوق جنگ مطرح نموده‌اند. باتوجه به نتایج حاصل شده، در فقه امامیه سه عنصر مهم در راستای ضمانت اجرای حقوق جنگ وجود دارند که عبارتنداز: تقوای مسلمانان، ترس از آخرت و وجود امام عادل. همچنین قوانین ضمانت اجرای کیفری بین‌المللی و ضمانت اجرای مدنی بین‌المللی در اسناد حقوق بین‌الملل به روشنی بر ضمانت اجرای حقوق جنگ تأکید داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها