بررسی وتبیین موانع فرهنگی –اجتماعی سبک زندگی اسلامی بارویکرد تربیتی از منظر قرآن وروایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه معارف،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد ،کرمانشاه،ایران

2 استادیار گروه معارف،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

10.30510/psi.2022.351597.3725

چکیده

بدون شک آموزه های اسلامی نقش بسزایی در گزینش سبک زندگی اسلامی دارند چرا که منشا و مبنای هر نوع سبک زندگی باور و اعتقاد فرد است.
نگاهی اجمالی به شیوه ،روش وسبک زندگی بشر در طول تاریخ گویای این واقعیت است که پذیریش هر نوع سبک یا روش زندگی انسجام وهماهنگی خاصی باپشتوانه اعتقادات وباورهای فرد داردکه شیوه تربیتی درآن دخالت مستقیم دارد. بحث از آیین و روش زندگی در ادیان الهی برای هدایت و سعادت بشر به عنوان هدف خلقت انسان موردتوجه بوده است. در بین ادیان الهی، دین اسلام به عنوان کامل‌ترین منبع هدایتی بشر، تمام روش‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای هدایت انسان در نظر گرفته است. خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید: «إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الاسْلَام ... دین در نزد خدا ، اسلام (و تسلیم بودن در برابر حق) است».(آل عمران، آیه 19) لذا در این نوشتار به بررسی برخی موانع فرهنگی –اجتماعی سبک زندگی اسلامی از جمله مهجوریت قرآن، ضعف اعتقاد، التقاط فرهنگی، بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر و...و همچنین به بررسی و بسترسازی و سازوکارهای تربیتی موثر در رفع این موانع براساس آموزه های دینی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها