بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زنجیره ارزش جهانی بین سال های 2007 تا 2017

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ،ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی،واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران.

چکیده

چکیده:
در مقاله حاضر ضمن تبیین نقش و جایگاه تکنیک های ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی به بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زنجیره ارزش جهانی بین سال های 2007 تا 2017 پرداخته خواهد شد. بر این اساس پرسش اصلی این است که؛ ساختارهای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر پیوست در زنجیره ارزش جهانی بین سال های 2007 تا 2017 داشته است؟
فرضیه مورد نظر نگارندگان عبارت است از: ساختارهای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه، بازبینی و اصلاح دو ویژگی اساسی «تمرکز در بازارهای داخلی» و «منبع محور بودن» که منجر به عدم نگاه برون‌گرا شده؛ باعث قرار گرفتن صنایع ایران در «کف زنجیره ارزش جهانی» بین سال های 2007 تا 2017 شده است.
شناخت اولیه از فضای گسترده شبکه تولید جهانی و بازیگران اصلی آن و ایجاد زمینه لازم جهت تعامل گسترده با آنها، بهبود فضای کسب و کار داخلی و ایجاد هماهنگی در بین بازیگران اصلی اقتصادی کشور جهت ایجاد ارتباط موثر با بازیگران بین المللی، زمینه های حضور و ارتقاء ایران در زنجیره ارزش جهانی را فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها