اولویت بندی عوامل مؤثر بر مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران با رویکرد خط مشی‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.30510/psi.2022.359732.3902

چکیده

فساد اداری از معضلات جامعه امروزی می‌باشد لذا بررسی و شناسایی دقیق مسئله و ارائه راه‌حل برای برون رفت از بحران فساد اداری و مبارزه با آن باعث گسترش هرچه بیشتر عدالت و توسعه سازمان‌ها خواهد شد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر اولویت بندی عوامل مؤثر بر مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران با رویکرد خط مشی‌گذاری (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت) بود. در این پژوهش کیفی، 12 نفر از متخصصین و اعضای هیئت علمی در حوزه اجرایی برای مصاحبه و روش دلفی شرکت کردند. نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر مبارزه با فساد اداری، 27 شاخص می‌باشد که در 9 بُعد تقسیم بندی می‌‌شوند که اولویت ابعاد به ترتیب برابر با فردی (42/6)، اجتماعی (17/6)، قانونی (95/5)، فرهنگی (47/5)، سازمانی (34/5)، سیاسی (32/5)، نظارتی (47/4)، قضایی (03/3)، اقتصادی (84/2) می‌باشد. به طور کلی می‌توان بیان کرد که برای مبارزه با پدیده فساد اداری نیاز است تا عوامل موثر شناخته شوند و با توجه به این عوامل در مبارزه با فساد اداری جهت ایجاد یک محیط سالم اداری تلاش کرد و نیاز هست که مسئولان در مبارزه با آن عوامل شناسایی شده در این مطالعه را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها