مطالعه ای پیرامون عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی مؤثر بر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات در استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 استاد تمام گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران.

10.30510/psi.2022.356300.3837

چکیده

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف‌های برنامه‌های توسعه است. پژوهش حاضر با پذیرش اهمیت عوامل فرهنگی ـ اجتماعی و روان شناختی در فرایند توسعه و رابطه نزدیک آن با فقر، به مطالعه‌ی مجموعه‌ای از متغیرهای مؤثر بر فقر تحت عنوان عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی در شهرستان‌های اورامانات استان کرمانشاه می‌پردازد. الگوی تجربی با لحاظ درآمد به‌عنوان شاخصی برای فقر با استتفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برآورد گردید. ابتدا با استفاده از فرمول کوکران 400 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تحقیق و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. نتایج نشان داد، از بین عوامل روانشناختی موثر بر فقر عامل عزت نفس و از بین عوامل فرهنگی- اجتماعی عامل‌های تقدیرگرایی و بی‌اعتباری دنیا اثرگذارترین متغیرها بر فقر می‌باشند. لذا بکارگیری متخصصین مشاوره و روان شناسی در ارگان ها و ادارات متولی امور فقرا در زمینه توانمندسازی فکری افراد و همچنین پخش برنامه های کاربردی توسط صدا و سیما و مخصوصا شبکه های استانی و محلی جهت ایجاد نگرش مطلوب و صحیح نسبت به زندگی دنیوی و مسایل دینی در شهروندان می‌تواند در زمینه برون رفت از فقر در این مناطق اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها