مقایسه وضعیت حقوقی شرکت تضامنی حکمی و شرکت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی حقوق شرکت های تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (علوم قضایی تهران)

10.30510/psi.2022.344070.3504

چکیده

شرکت یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن، مستلزم شناخت ماهیت حقوقی شرکت است. در شرکت مدنی شرکا می توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال شرکت بیان شده باشد و این شبیه به اساس نامه و شرکت نامه است که در شرکت های سرمایه ای تنظیم می شود. همچنین برای تمیز شرکتهای مدنی از سرمایه ای، در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطه موضوع شرکت این تفکیک را قائل شده اند، در حالی که این معیار نمی تواند ضابطه تمام عیاری تلقی شود. شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی، فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است. شرکت نسبی با شرکت تضامنی ویژگیهای مشترکی دارند از جمله اینکه در این دو شرکت منافع به نسبت سهم هر یک از شرکا بین شرکا تقسیم می شود مگر اینکه در شرکتنامه غیر از این قید شده باشد هر دو شرکت زمانی تشکیل می شود که تمامی سهم نقدی و غیر نقدی پرداخت شده باشد

کلیدواژه‌ها