بهبود عملکرد شوراهای محلی بر پایه اصول حقوق عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار حقوق عمومی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

10.30510/psi.2022.351639.3727

چکیده

شوراهای محلی در سراسر جهان یکی از پدیده‌های نو در عصر مدرن محسوب می‌شوند. کارکرد و نقش این نهاد را باید در ارتباط با ساختار قدرت و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و نیز سطح توسعه یافتگی جوامع مورد ارزیابی قرار داد. هر کشوری برای توسعه ملی، پیش از هر چیزی به مشارکت و وفاق اجتماعی افراد در جامعه نیازمند است. امروزه شوراهای محلی در همه سطوح استانی، منطقه‌ای، شهری و روستایی از الگوهای شناخته شده‌ای پیروی می‌کنند یا به نحوی از آنها اثر می‌پذیرند. شوراها اساساً نوع خاصی از حکمرانی و از جنس حکومت و در ساختار قدرت تعریف می-شوند. اگر چه شوراها به طور مستقیم، عمدتاً، از سوی مردم انتخاب می شوند ولی شرح وظایف و ماموریت های آنها در انجام فعالیت‌های فرودست در لایه‌های زیرین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه و در ارتباط با مجموعه فعالیت‌های حکومتی، برای کاستن از حجم عظیم وظایف دولت است. علی‌رغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای شوراهای اسلامی قائل شده، ولی مدت زمان کوتاهی با مشکلات و بن بست‌هایی مواجه شدند که نه تنها از قبل پیش‌بینی نمی‌شد، بلکه، با توجه به ساختار سیاسی و بافت متمرکز دولت دور از انتظار نیز نبود.

کلیدواژه‌ها