نقش قاعده نفی سبیل در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی وروابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فقه و حقوق

10.30510/psi.2022.342698.3491

چکیده

از مهم‌ترین قواعد و احکام فقهی که در عرصه‏های مختلف روابط داخلی و خارجی مسلمانان وجود دارد، قاعده نفی سبیل است ونقش پایدار و تأثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست‌های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی کرده است .بررسی حاضر در راستای اثبات این مساله است که این اصل به عنوان پایه‌های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه‌های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد.روش تحقیق در این مقاله ,روش توصیفی –تحلیلی وداده ها واطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای واینترنتی مربوط جمع آوری شده است. یافته های تحقیق براین دلالت دارند که قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرت‌های برتر اقتصادی یا نظامی منطقه‌ای یا جهانی نیست و مجوز برقراری رابطه جهان اسلام با دیگر کشورها و قدرت‌ها تا بدان‌جا درست و منطقی است که به سلطه بیگانگان بر امور و سرنوشت کشورهای اسلامی ختم نشود.

کلیدواژه‌ها