موانع و عوامل تسهیل کننده تاب‌آوری سازمانی در باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده تربیت بدنی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.324237.2944

چکیده

باشگاه های ورزشی از حوزه هایی است که بخش خصوصی به آن وارد شده و میزان ورشکستگی یا عدم بقای قانونی در باشگا های ورزشی خصوصی، مبیّن وجود مشکل یا مسئله در زمینه تاب آوری سازمانی به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی موانع و عوامل تسهیل کننده تاب آوری سازمانی در باشگاه‌های ورزشی خصوصی انجام شد.این مطالعه کیفی با روش تحلیل مضمون (تم) با هدف شناسایی و تحلیل مضامین موجود در داده‌ها انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل خبرگان علمی و اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی که به مباحث سازمان‌های ورزشی خصوصی آشنایی و آگاهی داشتند. برای انتخاب نمونه، به‌دلیل عدم دسترسی به پایگاه داده مناسب برای تعیین گروه خبرگان، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبة نیمه ساختاریافته شد. از تحلیل داده‌های حاصل از متن مصاحبه‌ با 17 تن از خبرگان علمی و اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی، موانع و عوامل تسهیل کننده تاب آوری سازمانی در باشگاه های ورزشی خصوصی شناسایی شدند.فرایند تحلیل داده‌ها به شیوه تحلیل مضون، مشمول اجرای سه گام کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی بوده است.مطابق یافته‌ها، موانع تاب آوری سازمانی شامل 5 مولفه (ساختار غیرمنعطف، نبود منبع اطلاعات، موانع قانونی، عدم نظارت و ارزیابی، نداشتن فرهنگ تاب آوری نزد اعضای باشگاه ها)؛ همچنین تسهیل کننده های تاب آوری نیز شامل 5 مولفه (مأموریت و خط مشی و اهداف سازمان، روحیه و تحصیلات، پیوند منافع فردی و جمعی در سازمان،سرمایه اجتماعی،دریافت حمایت از سوی سازمان‌های دولتی) است.

کلیدواژه‌ها