بررسی جامعه شناختی نقش عوامل سیاسی و اجتماعی (طرحواره‌های قومیتی) موثر بر ایجاد همگرایی قومی در میان گروه های قومی ساکن شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

برکنار ماندن از تفاوت های فرهنگی و قومیتی در جوامع امروزی دنیا ناممکن است. در خاورمیانه ناهمگونی دینی، قومی، اقتصادی ویژگی ساخت عموم کشورهای خاورمیانه می باشد. همچنین در ایران نیز الگوی ملت ترکیبی و نامتوازن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل فردی و اجتماعی (طرحواره ای و قومیتی) موثر بر همگرایی قومی در میان گروه های قومی ساکن شهر اهواز می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه شهروندان 18سال و بالاتر شهر اهواز می باشد. در انتخاب جمعیت نمونه در این تحقیق، از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر بدست آمد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای نظارت اجتماعی و قومیت و امنیت اجتماعی و تحصیلات، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و احساس محرومیت نسبی و تنوع قومی با همگرایی قومی رابطه معناداری وجود دارد اما بین متغیرهای سن، جنسیت و وضعیت تأهل با همگرایی قومی رابطه معناداری گزارش نشد. بدیهی است که تنوع قومی در ایران، همچون واقعیتی عینی در جامعه ی کنونی ما الزاماتی دارد و حقوقی را می طلبد که مشروع اند. پس می بایست برای تأمین عدالت و برابرحقوقی شهروندان، به آن ها توجه شود و راه حل ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها