مطالعه تطبیقی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دکتری توسعه مدیریت، استادیار،، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.313586.2584

چکیده

اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا می‌باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. در مجموع این نوشتار ضمن آشنایی با حقوق شهروندی به بررسی این حقوق در دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه می-پردازد و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه این حقوق در دو کشور می‌پردازد و بر اساس فرضیه‌ها به بررسی مصادیق حقوق شهروندی در چارچوب حقوق مدنی و سیاسی کشور ایران و ترکیه، بررسی انواع حقوق شهروندی در ایران و ترکیه درحوز‌ه‌های حقوق مدنی و سیاسی، بررسی مصادیق حقوق شهروندی در چارچوب نظام حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، بررسی منشور حقوق شهروندی در شرایط فعلی ایران و ترکیه و در نهایت بررسی ارتقا تکالیف دولت ایران و ترکیه در حقوق شهروندی می‌باشد پرداخته شده است. در جمهوری اسلامی ایران مفهوم شهروندی به معنی غرب و تعریفی که از این حقوق متصور است به جهت توصیه‌های دین در قوانین و هدایت شهروندان، امکان‌پذیر نیست در حالی که در ترکیه همانطور که به آن اشاره شد یک نوع فرهنگ تمایل به توسعه و مدرن بودن با دین آمیخته و سازگاری پیدا کرده و نوع حقوق شهروندی فارغ از توصیه های دینی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها