سیرة سیاسی امام علی (ع) در خطابة غدیریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

امیرمومنان علی (ع) شخصیتى است که تمام بزرگان اسلام اعم از شیعه و اهل سنت و حتى عالمان و دانشمندان
ملل و مذاهب مختلف دربارة فضایل و مناقب او سخن راندهاند و کتابها نوشتهاند؛ اما بیان این فضایل از زبان
سرور کائنات پیامبر عظیم الشان اسلام جایگاه ویژهاى دارد که نشان دهندة بلنداى وجودى و مقام شامخ او است.
یکى از جایگاههاى مهمى که این فضایل و مناقب از زبان پیامبر اکرم (ص) بیان شده است روز غدیر است که
پیامبر اکرم (ص) ضمن معرفى امیر مومنان (ع) به جانشینى خود، در خطابه ای طولانى آنها را برمىشمرد؛ این
نوشتار برآن است با بررسی اصول سیرة علوى که منطبق بر سیرة نبوى است، را شناسایی و تحلیل کند .
ز جایگاههاى مهمى که این فضایل و مناقب از زبان پیامبر اکرم (ص) بیان شده است روز غدیر است که
پیامبر اکرم (ص) ضمن معرفى امیر مومنان (ع) به جانشینى خود، در خطابه ای طولانى آنها را برمىشمرد؛ این
نوشتار برآن است با بررسی اصول سیرة علوى که منطبق بر سیرة نبوى است، را شناسایی و تحلیل کند .

کلیدواژه‌ها