مقدمه‌ای بر مسؤولیت مدنی واسطه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ارتباطات فضای سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران،

2 استادیار حقوق عمومی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

مسئولیت مدنی واسطه‌های اینترنتی بدین معناست که اگر فعل و عمل هر شخصی که به عناوین و مقاصد مختلفی با اینترنت سروکار دارد، منجر به وارد آمدن خسارت به منافع یا حقوق دیگران گردد، چه اشخاص یا شخصی ، چگونه و بر چه مبنایی، باید ملزم به جبران خسارت گردند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایت‌های اینترنتی انجام پذیرفته، مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای سایبری را فراهم می‌کنند مانند نقش شبکه‌های اجتماعی و واسطه‌ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آن‌ها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای سایبری را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار می‌دهد و اثبات می‌نماید که مبنای مسئولیت مدنی در فضای سایبری مبتنی بر تقصیر و تضمین حق بوده و نوع مسئولیت نیز تضامنی می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زیاندیدگان در این فضا می‌توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.

کلیدواژه‌ها