بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران

3 گروه حسابداری ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری است. این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی-استنتاجی استفاده شده است. در مرحله اول که جنبه کیفی دارد از روش مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد اشباع نظری (تعداد 10 نفر) با اساتید خبره، شاغلین حرفه‌ای اعم از مدیران مالی شرکت‌های بزرگ، تحلیل‌گران مالی بورس اوراق بهادار و حسابداران و حسابرسان خبره انجام شد درنهایت مصاحبه‌ها با استفاده از روش گراندد تئوری و نرم افزار Maxqda کدگذاری شد. مولفه‌های نهایی آموزشی و مهارتی از دیدگاه جامعه آماری در 5 طبقه عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی گردید وبر اساس روش داده بنیاد استراوس کوربین مدل پارادایمی تحقیق طراحی گردید و مدل پارادایمی در بخش معادلات ساختاری نیز اعتباریابی گردید. ارزیابی ضریب کاپا (647/0) بیش از مقدار قابل‌قبول به دست آمد،این مقدار به معنای پایایی پژوهش است. نتایج تحقیق حاکی است، با توجه به اینکه میزان توانایی عملی دانش آموختگان حسابداری از نظر دانشگاهیان و حسابرسان متفاوت می باشد، با شناسایی عوامل و مولفه های مورد نیاز مدل پارادایمی آموزش- مهارت و اجرای آن در محیط دانشگاه ها و بازار کار، دیدگاههای دانشگاهیان و حسابرسان را در مورد میزان توانایی دانش آموختگان رشته حسابداری بهم نزدیک کرد، چرا که با نزدیک شدن این گروهها و همکاری مستمر می توان شرایط تربیت حسابداران و حسابرسان حرفه ای و متخصص را فراهم کرد و موجب عملکرد آنها در بازار شد.

کلیدواژه‌ها