نقش گفتمان اصلاحات در مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب گفتمانی لاکلا و موفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو :سامان ستوده نیا گروه علوم سیاسی واحد بافت ، دانشگاه ازاد اسلامی ،بافت ،ایران

2 استاد راهنما ،مسول مکاتبات: مهدی حسنی باقری، استاد یار گروه علوم سیاسی واحد بافت، دانشگاه ازاد اسلامی ،بافت ،ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کرمان، ایران

چکیده

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 تاکنون، گفتمان‌های مختلفی بر سیاست‌های کشور حاکم و غالب شده است. هر یک از این گفتمان‌ها بر اساس نظام سنتی حاکم بر جامعه و بر کانون‌های قدرت سیاسی، بر حول محور و مولفه‌های خاص شرایط و اوضاع جامعه در آن دوران استوار بود. یکی از این گفتمان‌های مهم در ادوار سیاسی ایران گفتمان اصلاحات است که ذیل آن مفاهیم تازه‌ای از جمله قانون‌مداری و مردم‌گرایی در عرصه سیاسی ظهور یافت و وجه مردمیِ مشروعیت نظام سیاسی را بیش از گذشته پدیدار کرد. بنابراین هدف این تحقیق تبیین نقش گفتمان اصلاحات بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی این تحقیق نیز آن است که گفتمان اصلاحات چه نقش یا تاثیری بر مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی داشته است. پژوهش‌ حاضر‌ از‌ لحاظ‌ هدف‌ کاربردی‌ و‌ از‌ نظر‌ روش‌ توصیفی-تحلیلی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کیفی‌ ‌است. در این پژوهش داده‌‌‌‌‌های مناسب به روش کتابخانه‌‌‌‌‌ای جمع آوری شده و سپس با روش تحلیل گفتمانیِ در نظریه گفتمان لاکلاو و موفه تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام‌ شده است. نتیجه این پژوهش نشان‌ ‌‌‌‌‌‌می‌دهد‌‌‌‌‌‌ که گفتمان اصلاحات از طریق احیای وجه مردمیِ امرِ مشروعیت سیاسی که در ادوار گذشته این نظام سیاسی مانند دوران حیات امام خمینی و یا دوران سازندگی کمرنگ بوده است، نقش مثبت و سازنده‌ای ‌بر امر مشروعیت نظام سیاسی داشته و به عبارت دیگر بُعد مردمی مشروعیت این نظام را تقویت کرده است.

کلیدواژه‌ها