شناسایی و سطح‌بندی راهبردهای تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌های صنعتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاداسلامی،تهران ،ایران

2 دانشیارگروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاداسلامی ،تهران ،ایران

3 دانشیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد بابلسر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مازندران ،ایران

4 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاداسلامی،تهران ،ایران

10.30510/psi.2022.322880.2906

چکیده

از ماموریت های مهم دانشگاه علاوه بر حوزه آموزشی و تحقیقاتی، مشارکت مستمر در تجاری‌سازی دانش و پاسخگویی به تحولات و نیازهای جامعه و صنعت است. هدف پژوهش شناسایی، تبیین روابط و سطح‌بندی راهبردهای تجاری‌سازی دانش به صورت جامع و عملیاتی در دانشگاه‌های صنعتی کشور می‌باشد. رویکرد پژوهش، ترکیبی و از نوع آمیخته-اکتشافی با استفاده از روش‌های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک، الگویی برای تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌های صنعتی کشور طراحی شده است. براساس این الگو مولفه‌های راهبردهای تجاری‌سازی دانش شناسایی شده‌اند. در بخش کمّی که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات توصیفی-تبیینی قرار دارد به تبیین روابط و سطح‌بندی مولفه‌های شناسایی شده با استفاده از روش‌های دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۷ نفر از خبرگان، اساتید، مدیران و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های صنعتی کشور و مدیران حوزه صنعت و شرکت های دانش بنیان میباشد که به صورت هدفمند و نظری انتخاب شده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق 15 راهبرد تبیین شده در 5 سطح براساس میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دسته‌بندی شدند که راهبرد " بازنگری و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی" به عنوان تاثیرگذارترین راهبرد در بالاترین سطح (سطح 5) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها