ارائه راهبردهای مناسب در مواجهه با جنگ نرم رسانه‌ای توسط رسانه های داخلی جهت کاهش اثرات و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه‌ای، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای مناسب در مواجهه با جنگ نرم رسانه ای توسط رسانه های داخلی جهت کاهش اثرات و پیامدهای آن انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل اساتید حوزه علوم ارتباطات و رسانه و همچنین امنیت ملی در دانشگاه‌های تهران مرکزی، دانشگاه امام‌حسین (ع)، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه عالی دفاع ملی بوده است که در نهایت پس از مصاحبه با هشت نفر اشباع نظری حاصل شده است. یافته های کمی پژوهش بیانگر آن است که بین عملکرد رسانه‌ها، فرصت‌های محیطی و تهدیدات محیطی و اتخاذ راهبرد مناسب در زمینه جنگ نرم رسانه‌ای ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با بهبود عملکرد رسانه‌های داخلی و آگاهی و شناخت آنها از فرصت‌‌ها و تهدیدات محیطی، آنها راهبردهای مناسبتری در زمینه جنگ نرم رسانه‌ای اتخاذ نموده‌اند و بالعکس. علاوه براین، نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان، بهره‌گیری بهینه رسانه‌های داخلی از مزیت استقرار در داخل کشور و به تبع آن اطلاع یافتن سریع از اخبار و صحت و سقم آن، اهمیت دادن بیشتر به تحلیل اخبار، توجه بیشتر به سبک زندگی در سطح رسانه‌های داخلی، تقویت روحیه مردم، هشدار و انذار به مسئولان توسط رسانه‌های داخلی، تقویت اعتماد عمومی، بهره‌مندی از سرعت، صحت، رعایت مصلحت، نوآوری، جذابیت و تعاملی بودن به عنوان راهبردهای مناسب برای مقابله با جنگ نرم رسانه ای دشمن می بایست در دستور کار رسانه های داخلی و دستگاههای مسئول قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها