بررسی روند حوادث مجلس شانزدهم با تکیه بر نقش جبهه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.360814.3933

چکیده

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی (1328 – 1330 ش.)، از جمله مهم‌ترین و اثرگذارترین مجالس دوره پهلوی دوم بود که باعث خلق بزرگ‌ترین ائتلاف نیروهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران به نام «جبهه ملی» شد. اعضای آن با تحصن در کاخ سلطنتی به دلیل عدم انتخابات آزاد، نه تنها زمینه ورود دکتر مصدق به مجلس شانزدهم را فراهم کردند، بلکه با هم‌ بستگی و اتحاد توانستند ملی شدن صنعت نفت را نیز در این دوره از مجلس رقم بزنند. هدف از این مقاله آن است که به صورت توصیفی – تحلیلی به تبیین نقش و جایگاه جبهه ملی در روند حوادث مجلس شانزدهم بپردازد و پرسش اصلی این است که اعضای آن، چگونه توانستند مقدمات ملی کردن صنعت نفت را فراهم کنند؟

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی (1328 – 1330 ش.)، از جمله مهم‌ترین و اثرگذارترین مجالس دوره پهلوی دوم بود که باعث خلق بزرگ‌ترین ائتلاف نیروهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران به نام «جبهه ملی» شد. اعضای آن با تحصن در کاخ سلطنتی به دلیل عدم انتخابات آزاد، نه تنها زمینه ورود دکتر مصدق به مجلس شانزدهم را فراهم کردند، بلکه با هم‌ بستگی و اتحاد توانستند ملی شدن صنعت نفت را نیز در این دوره از مجلس رقم بزنند. هدف از این مقاله آن است که به صورت توصیفی – تحلیلی به تبیین نقش و جایگاه جبهه ملی در روند حوادث مجلس شانزدهم بپردازد و پرسش اصلی این است که اعضای آن، چگونه توانستند مقدمات ملی کردن صنعت نفت را فراهم کنند؟

کلیدواژه‌ها