علل و عوامل اثرگذار در شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

همزمان با تصویب طرح موازنه منفی دکتر مصدق مبنی بر ممنوعیت دادن امتیازات به بیگانگان در مجلس چهاردهم، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران نیز آغاز گردید و با تلاش نمایندگان جبهه ملی در مجلس و رد قرارداد الحاقی گس-گلشائیان، نفت ملی شد و مصدق پیروز میدان گشت. اما عمر این اقتدار کوتاه بود و با بروز جدایی و نفاق میان اعضای جبهه ملی، زمینه برای مداخله دشمنان خارجی و سرنگونی نهضت ملی فراهم گردید. در مقاله حاضر سعی شده است که عوامل ناکامی این جنبش با رویکردی توصیفی – تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گیرند و به این پرسش پاسخ داده شود که چه عواملی موجب شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت شدند و نگذاشتند تا به هدفش دست یابد؟ واژه‌های کلیدی: ملی شدن صنعت نفت، مصدق، عوامل خارجی، عوامل داخلی.واژه‌های کلیدی: ملی شدن صنعت نفت، مصدق، عوامل خارجی، عوامل داخلی.واژه‌های کلیدی: ملی شدن صنعت نفت، مصدق، عوامل خارجی، عوامل داخلی.

کلیدواژه‌ها