ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص های آموزه های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

نظام آموزشی هیچ کشوری جز به دست توانمند معلمان علاقمند آن کشور سامان نمی‌یابد؛ در این میان هراندازه سطح دانش، توانایی، مهارت، صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی و از همه مهم‌تر تعلق سازمانی و اختیار تصمیم‌گیری آنان بیشتر و بالاتر باشد؛ آن نظام، موفق‌تر، پویاتر و موثرتر خواهد بود در این میان شعار محوری دانشگاه فرهنگیان، «دانشگاه تربیت محور» است که ریشه در آموزه‌های دینی دارد و ناظر به نگاه دینی و قرآنی است. با استناد به آیه شریفه «و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه» (قرآن کریم، سوره مبارکه جمعه، آیه۲)، در نظام آموزشی قرآنی و اسلامی، همیشه تزکیه بر تعلیم مقدم ذکر شده است و این نشانگر ضرورت توجه ویژه تر به تربیت و پرورش است. مدرسان دانشگاه فرهنگیان، در کنار نقشی که در «تربیت معلمان آینده» دارند؛ نقش مهمی در «بهسازی نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت» دارند. در پژوهش حاضر که از نظر نوع هدف، «کاربردی» می‌باشد؛ از روش تحقیق «توصیفی- پیمایشی» با راهبرد «آمیخته (کیفی- کمی)» استفاده شده است. طرح‌های تحقیق توصیفی موجب شکل‌گیری و ایجاد تصویری از یک پدیده ویژه می‌گردند. مطالعات توصیفی عمدتا در برگیرنده نمونه‌های آماری نسبتا زیادی هستند. این مطالعات توصیفی از یک موقعیت یا تعریفی از یک مجموعه نگرش‌ها، طرز تلقی‌ها و رفتارهای می‌باشند که در یک مقطع زمانی خاص و یک موقعیت مکانی مورد مشاهده و شنجش قرار می‌گیرند. دستیابی به آرمان های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همه جانبه در کلیه ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها