تدوین کدها و شاخص های اخلاق سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با کاوش در مکاتب مختلف نظری.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی ، دانشکده علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیارگروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول)paknia_mb@yaho

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ( استاد مشاور)

4 استادیارگروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ( استاد مشاور)

چکیده

با توجه به حساسیت عرصه سیاست ورزی در مقایسه با دیگر عرصه‌ها به علت تأثیر مستقیم آن بر روابط قدرت در ساختار سیاسی و به تبع آن زندگی همه افراد جامعه، معرفی کدهای اخلاق سیاسی، در سه سطح فردی، اجتماعی و بین المللی مهم و ضروری است. در این پژوهش برای دست یافتن به این کدها و شاخص‌‌ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. متون مورد تحلیل شامل نظریه‌های اخلاق سیاسی مکاتب ایرانی- اسلامی و غربی است.
پس از استخراج، مجموعه کدها در مولفه‌های صداقت، مردم سالاری، دینداری، محبت ورزی و تکریم، اعتدال و انصاف ورزی، قانون گرایی و پاسخگویی، مدارا و انتقادپذیری،تعهد ملی، عدالت محوری، ایثار، تعاون و همیاری، دانش و تجربه، رازداری، فرهنگ ادب و قدرشناسی، تعهد به نقش های اجتماعی، تعهد به حقوق بشر، اخلاق زیست محیطی و اخلاق سیاست منطقه‌ای و بین المللی دسته بندی شدند.
معرفی این کدها در دنیای سیاست می‌تواند به جامعه پذیری و درونی کردن ارزشهایی منتهی شود که از ظهور چالش‌ها، تعارضات و درگیری‌های اجتماعی، پیشگیری کرده و با انتشار ارزش‌های انسانی در میان اعضای جامعه، وفاق و همبستگی اجتماعی را در سطح ملی افزایش دهد و امیدواری جامعه جهانی را به داشتن جهانی با صلحی پایدارتر، زیستگاهی با آلودگی کمتر، و جامعه‌ای با فقر کمتر و رفاه بیشتر افزونتر سازد و وجدانهای بشری را برای این امور حساستر سازد. با اینهمه کدهای معرفی شده همچنان در بوته نقد قرار خواهد داشت تا با غنای آن راه پیموده شده به مقصد رسد.

کلیدواژه‌ها