بررسی تطبیقی تذهیب قران های دوره صفوی ایران و گورکانی هند(قران صفوی موزه والترز و قران گورکانی موزه متروپولیتن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ،تهران،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ 2

چکیده

در پی دست کشیدن درباره صفوی از حمایت گسترده خود از هنرمکتب کتاب ارایی ایران رو به افول نهاد و برخی از هنرمندان دربار
صفوی به دعوت حاکمان گورکانی به هند مهاجرت کردند حضور این هنرمندان و نظارت آنها بر کارگاه های کتاب آرایی گورکانیان
سبب انتقال و بسط بسیاری از دستاوردهای زیبایی شناختی هنر ایرانی در مکتب نوپای گورکانی شد. این پژوهش با هدف بررسی میزان
تاثیر پذیری مکتب تذهیب گورکانی از صفوی و بررسی وجه شباهت و تفاوت هایی میان این دو مکتب انجام شده است.و به این منظور
قرانی از دور صفوی و قرانی از دوره گورکانی انتخاب گردیده و مورد بررسی قرارگرفته است .
فرضیات این تحقیق بر این استوار است که به دلیل ارتباط بسیار نزدیک میان این دولت و مهاجرت جمعی از هنرمندان ایرانی به هند
تذهیب های گورکانی تحت تأثیر تذهیب های صفوی قرار گرفته است.در نهایت میتوان به این نتیجه رسید که هنر گورکانی علیرغم تمام
شباهت های خود به هنر صفویی رفته رفته دستخوش تغییر شده و ماهیت و استقالل خود را پیدا می کند

کلیدواژه‌ها