شناسایی عوامل اجتماعی اثرگذار بر تورم و نوسانات نرخ ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گروه بررسی مسائل اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار، گروه بررسی مسائل اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 دانشیار، گروه بررسی مسائل اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر تورم و نوسانات نرخ ارزمی باشد. پژوهش حاضر با توجه به اهداف موجود، از نوع پژوهش‌های کاربردی است و نوع پژوهش مبتنی بر پارادایم کیفی-کمی استفاده شده برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری در مرحله اول پژوهش خبرگان است که حجم نمونه پژوهش در این بخش پس از 20 نفر می باشد. در بخش دوم پژوهش جامعه آماری کلیه شهروندانی هستند که نقش بیشتری در مبادلات و خرید کالا در جامعه داشته اند(همچون؛ کسبه بازار، سرپرستان خانوار و ..) دارند. حجم نمونه در این بخش بر اساس فرمول کوکران 396 نفر برآورد گردید. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. که پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی تعداد سوال های پژوهش به 54 سوال تقلیل یافت. روش نمونه گیری در این رساله روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد. در یافته های اکتشافی پژوهش 3 موثر برتورم و نوسانات قیمت ارز شناسایی گردید. و نتایج تحلیلی عاملی تأیدی نشان می دهد که تاثیر 3متغیر؛ اعتماد نهادی، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی بر کنش های تورم زای شهروندان معنی دار است. بنابراین این 3 فرضیه پژوهش پذیرفته می شوند. با توجه به یافته های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که عوامل اجتماعی نیز تاثیر معناداری بر تورم و نوسانات نرخ ارز دارند که متاسفانه در پژوهش ها و همچنین برنامه ریزی های دولت به این عوامل بی توجهی می شود.

کلیدواژه‌ها