حقوق ماهوی ناظر بر عدالت اجتماعی در حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه مبانی حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی،خراسان جنوبی، ایران

2 گروه فقه مبانی حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران

چکیده

یکی از بحث هم در حقوق بحث عدالت اجتماعی است یکی از مولفه‌های مهم عدالت اجتماعی آزادی است. آزادی از مفاهیمی است که برای شناخت آن، در آغاز، باید مفهوم مقابل آن را درک کرد تا بتوان گستره‌ی این مفهوم را دریافت نمود. زمانی که می‌گوییم آزادی، اگر هیچ کدام از مفاهیمی که در برابر آن قرار گرفته‌اند را درک نکنیم، نمی‌توانیم حقیقت و گستره این مفهوم را نیز دریافت کنیم. در آغاز باید مقید بودن به یک قیدی را در نظر بگیریم، سپس حدود و مرزهای آن قید را مشخص نماییم، آنگاه رهایی از آن قید را تصور نماییم و نام آزادی را بر آن قرار بدهیم، مقید بودن به سکونت در یک محل، خلاف آزادی است و رهایی از این قید، آزادی نسبی است که در برابر آن قرار گرفته‌است. محدود بودن در گفتار و یا در کردار و یا در اندیشه، خلاف آزادی است و رها بودن از محدودیت‌ها، آزادی است. در این مقاله به بررسی مولفه‌های عدالت اجتماعی در حوزه آزادی پرداخته‌ شده‌است.

کلیدواژه‌ها