شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی استان ایلام با استفاده از روش تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی استان ایلام انجام گرفته است. رویکرد این پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌‌ای و میدانی است. جامعه آماری در مرحله کیفی خبرگان گردشگری روستایی متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران بخش گردشگری که دارای دانش و تجربه کافی راجع به موضوع گردشگری روستایی و در مرحله کمی گردشگران، مردم بومی، تشکیل می‌‌دهد. در مرحله کیفی تعداد 15 نفر از خبرگان به روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحلیل تم به تجزیه و تحلیل داده‌‌های کیفی پرداخته شد. در مرحله کمی تعداد 384 نفر از گردشگران و مردم بومی، با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای به عنوان حجم نمونه تعیین شد. پرسشنامه پژوهش محقق‌‌ساخته و برگرفته از نظرات خبرگان است که روایی آن به صورت صوری و محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته‌‌ها حاکی از آن داشت که تعداد 5 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی به عنوان عوامل موثر در توسعه گردشگری روستایی استان ایلام شناسایی شدند. همچنین، نتایج نشان داد که، که با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی، نظارت کافی و اهرم‌‌های مؤثر کنترلی در خصوص بهسازی، تعمیر و نگهداری رتبه اول ، رونق کسب و کار با توسعه گردشگری تجاری و آموزش و تعمیم روش‌‌های ارتباطی در مناطق گردشگری رتبه دوم و ایدئولوژی حاکم برجامعه (باورها، اعتقادات) در شکل گیری انواع گردشگری رتبه سوم را کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها