ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران و دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد

3 استادیار گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ، ایران

چکیده

از آنجایی که برای مدیریت هر مساله ای بودجه ریزی درست اولین رکن و بهترین راه حل است ، مدیریت شهری هم نیازمند بودجه ریزی صحیح و دقیق در جهت اجرای اداره صحیح شهر که شامل اداره قوانین شهری ، ساخت و سازها و جلوگیری از هرج و مرج و پایمال کردن حق شهروندان است .
نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان یکی از خرده نظام‌های مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد. امروزه دولت‌ها به دلایل زیادی نیازمند جامع‌نگری و تفکر سیستمی به‌جهت یکپارچه‌سازی نظام‌های مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی هستند. به‌منظور افزایش بهره‌وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان با برنامه‌های عملیاتی، نظام‌های بودجه‌ریزی خود را در فرایند بهبود یا تغییر نظام عملکرد محورفراهم نشان‌ می‌دهند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بهبود و ارتقاء سطح مدیریت و برنامه‌ریزی مالی در شهرداری های کشور صورت گرفت. جامعۀ آماری متشکل از 420 نفر از کارمندان و کارشناسان شهرداری ها می‌باشد. نمونۀ آماری نیز از طریق جدول مورگان تعداد 200 نفر مشخص شد. ابزار پژوهش متشکل از پرسشنامه‌ای با پایایی 78/0 است که با استفاده از مدل الماس طراحی گردیده و میان نمونۀ آماری توزیع شد. نتایج به‌دست‌آمده پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSWin22 نشان می‌دهند که رابطۀ مثبت و معناداری سطح 99 درصد بین عناصر برنامه‌ریزی، تحلیل هزینه‌ها، مدیریت عملکرد، مدیریت تغییر، نظام پاداش و پاسخ‌گویی و نظام آمار و اطلاعات با استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای ارتقای مدیریت شهری در شهرداری های کشور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها