طراحی مدل جامع مدیریت جانشین پروری در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

یکی از مواردی که نقشی راهبردی در رسیدن سازمان ها به اهداف از پیش تعیین شده آنها دارد، منابع انسانی کارآمد، متخصص و با انگیزه در مشاغل و جایگاه های مختلف می باشد. از طرفی، به نظر می رسد که خروج نیروها از سطوح گوناگون سازمانی به دلائل مختلفی مانند استعفا، بازنشستگی، ارتقای شغلی یا حتی فوت امری اجتناب ناپذیر است. برنامه جانشین پروری، یکی از این برنامه ها برای تامین نیروهای زبده برای مشاغل کلیدی سازمان در مواقع لزوم می باشد. هدف اصلی این تحقیق، طراحی مدل جامع مدیریت جانشین پروری در سیستم بانکی می باشد. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی براساس هدف، پژوهشی توسعه ای و کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر اساس ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی پیمایشی و اکتشافی است و بر اساس نوع داده های پژوهش، پژوهشی آمیخته است و همچنین از پرسشنامه استفاده شده است که داده های کمی را تشکیل داده است و مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های ی بر نظرات 12 خبرگان گردآوری مدل تحقیق دارای 5 شاخص و 34 مولفه می باشد اع و مولفه ها و شاخص های جانشین پروری در مشاغل کلیدی بانک کشاورزی شناسایی و مدل نهایی ارائه گردید. مدل معرفی شده نخستین مدل بانک کشاورزی بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از معرف قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها