تاثیر خصوصی سازی باشگاه‌های دولتی و نقش آن در ارتقای مدیریت ورزش در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس البرز)، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

کلیدی‌ ترین راه حل مشکلات مدیریتی فوتبال کشورمان در دست دولت است البته منظور خود دولت نیست بلکه نقش دولت در اجرای خصوصی سازی است که کارساز است. تحقیقات نشان می‌دهند که حرکت در مسیر مالکیت دولتی موجب عقب ماندگی می‌شود و دولت‌ها باید با ایجاد فضایی مناسب، کشور را به سمت رهاسازی از وابستگی به دولت و خصوصی سازی آن هدایت کنند. این امر در خصوص ورزش فوتبال نیز صدق می‌کند که درحال حاضر موضعیت نامناسبی از نظر مدیریتی دارد. پژوهش پیش با روش توصیفی و تحلیلی، رابطه بین خصوصی‌سازی و مدیریت ورزشی و تاثیرات آن مورد بررسی قرار داد. در این مقاله مفهوم خصوصی سازی و تاریخچه آن در سایه مدیریت دولتی، اهداف و آثار خصوصی سازی، مفهوم مدیریت، تطبیق مراحل خصوصی سازی عام با روند خصوصی اسزی در ورزش، ضرورت تحقق آن در باشگاه‌های فوتبال کشورمان و همچنین قوانین ورزشی ملی و بین المللی پیرامون خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که خصوصی سازی باشگاه‌های فوتبال کشور می‌تواند تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر مدیریت و کسب برآیندهای مطلوب داشته باشد.

کلیدواژه‌ها