تحلیل و بررسی عوامل موثر بر هوشمندسازی شهرها (مطالعه موردی : شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

رشد سریع و روز افزون جمعیت در دنیا و توجه افراد به شهرها در سراسر جهان بر آینده و زندگی بشریت تاثیرات چشم گیری را به همراه داشته است. امروزه شهرها به طور فزاینده در معرض بحران های ناگواری به خصوص در کشورهای در حال پیشرفت هستند. شهر هوشمند مقوله جدیدی است که امروزه مورد توجه متخصصان و پژوهشگران قرار گرفته است. در شهر هوشمند، افراد ساکن می توانند در کمترین زمان و به آسانی و با هزینه کم، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند و این خود یکی از عواملی است که دولت ها به آن توجه می کنند که میان شهروندان و سازمان های دولتی پیوندی تنگاتنگ ایجاد گردد. شهر تبریز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور و یکی از پنج کلانشهر اول امروزه و طی چند دهه اخیر، رشد سریع را چه در بعد جمعیتی و چه در بعد ساختاری به خود دیده است. پژوهش حاضر با درک اهمیت موضوع و نقش هوشمندسازی شهرها و مهمتر از آن ارائه خدمات به شهروندان با بهترین کیفیت، بر آن است تا با استفاده از مطالعات انجام شده به بررسی عوامل موثر برای هوشمند سازی در شهر تبریز بپردازد. نتایج حاکی است مهمترین مولفه های موثر بر هوشمندسازی شهرها عبارتند از : تکنولوژی، کیفیت محیط و زندگی، برنامه ریزی شهری، محیط زیست و پایداری و انرژی، حمل و نقل، اقتصاد، حکمرانی، همبستگی اجتماعی. در شهر تبریز وضعیت اکثر شاخصها جهت هوشمندسازی مطلوب است و با آموزش و فرهنگ سازی بهتر، می توان به این مهم رسید.

کلیدواژه‌ها