بررسی تحلیلی ضرورت جهش تولید با رویکرد پیام نوروزی مقام معظم رهبری و مبانی فقهی حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانش گاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

یکی از مؤلفه های اثرگذار در قدرت اقتصاد ملی، تمرکز بر بخش تولید کشور با هدف جهش تولید می باشد؛ لذا انتخاب راهبرد تولید محور (جهش تولید) در شرایط فعلی کشور از ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، مقام معظم رهبری در بیانات خود ضرورت جهش تولید را ایراد فرموده اند. دین اسلام نیز که با حرکت و صعود آمیخته شده، ضرورت های تولید را بیان کرده است. همچنین قانونگذار ایران، قوانینی را در راستای تولید وضع کرده که برخی از این قوانین به طور خاص به ضرورت تولید می پردازند. هدف از این پژوهش، بررسی ضرورت جهش تولید با تمرکز بر بیانات مقام معظم رهبری و مبانی فقهی و حقوقی مرتبط می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس ماهیت داده ها و مبنای پژوهش، کیفی ، براساس اهداف پژوهش، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی است و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، اینترنت، اسناد و مدارک علمی گرآوری شده است. در بخش یافته ها، این موارد بررسی و تحلیل گردید : مبانی فقهی ضرورت جهش تولید، جهش تولید در قرآن کریم ، جهش تولید در روایات معصومین، جهش تولید در قواعد فقهی (قاعده نفی سبیل) و مبانی حقوقی ضرورت «جهش تولید. نتایج حاکی است با توجه به تأکید رهبر انقلاب و دین اسلام و قوانین موجود مربوط به تولید که بیانگر اهمیت آن می باشند، ایجاد جهش در تولید، ضروری به نظر می آید.

کلیدواژه‌ها