تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

در این مقاله ، اندیشه سیاسی عبدالرحمن کواکبی را در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز ، تبیین کردیم. هدف ما در این پژوهش ، یافتن پاسخ برای این سوال است که اندیشه سیاسی کواکبی ، چگونه بر اساس روش توماس اسپریگنز قابل تحلیل و تبیین است؟ کواکبی در ردیف مصلحان شناخته شده در تاریخ معاصر جهان اسلام است.وی از پیروان برجسته سید جمال اسدآبادی و از شاگردان محمد عبده و همراهان رشید رضا است. نکته مهم در مورد او، جایگاه بالای وی از بعد اندیشه سیاسی اوست ، چون کمتر اندیشمندان مسلمان قبل از او به این سبک بیان کرده اند وتایید آرمان های سید جمال درلزوم حکومت قانون ، اتحاد اسلامی و احساس نگرانی از عقب ماندگی جوامع اسلامی است. برای شناخت درست نسبت به اندیشه سیاسی او ، باید فهم درستی از شرایطی که وی در آن زیسته است، پیدا کنیم. کواکبی در دوره پادشاهان مستبدی زندگی می کرد که حکومت را موهبتی از جانب خدا می دانستند. روش انجام تحقیق ، از نوع روش تحلیل محتوا با استفاده از الگوی نظری اسپریگنز و ابزارآن مطالعات کتابخانه ای است. بر اساس نتایج این تحقیق، اندیشه سیاسی کواکبی را در چهار مرحله بر اساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز، تحلیل و تبیین کردیم.

کلیدواژه‌ها