تبیین پایبندی دولت ها به هنجارهای جهانی: مطالعه موردی تطبیقی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدلامرد،لامرد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدلامرد،لامرد، ایران.

چکیده

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا دولتها به هنجارهای جهانی پای بندی نشان می‌دهند؟ نگارندگان در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، وضعیت پای بندی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به هنجارهای جهانی را با استفاده از سه متغیر تبیینی تناسب میان هنجارهای داخلی و خارجی مشروع دانستن چارچوبهای نظم جهانی و پیامدهای نحوه مواجهه با هنجارها برای چهره بین المللی کشور بررسی کرده اند. یافته های پژوهش نشان می‌دهند که از میان متغیرهای تبیینی اثرگذار بر مواجهه جمهوری اسلامی ایران با هنجارهای جهانی متغیر تناسب میان هنجارهای داخلی و خارجی بیشترین اثرگذاری را بر پذیرش یا عدم پذیرش هنجارهای جهانی از سوی ایران دارد و دو متغیر دیگر یعنی مشروع دانستن چارچوبهای نظم جهانی و پیامدهای نحوه مواجهه با هنجارها برای چهره بین المللی کشور در مراتب بعدی اثرگذاری هستند و هر سه به دلیل وضعیت خاص جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه نقش تسهیل کننده پذیرش هنجارهای بین المللی را داشته باشند به عنوان موانعی بر سر راه پذیرش هنجارهای جهانی عمل می‌کنند. از سوی دیگر، در خصوص عربستان سعودی متغیر تناسب میان هنجارهای داخلی و خارجی می‌تواند به طور بالقوه نقش تضعیف کننده هنجارهای جهانی را داشته باشد اما دو متغیر دیگر یعنی مشروع دانستن چارچوبهای نظم جهانی و پیامدهای نحوه مواجهه با هنجارها برای چهره بین المللی کشور نقش تسهیل کنندگی بسیار موثری دارند و مسیر پذیرش هنجارهای جهانی برای عربستان سعودی را هموار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها