حملات سایبری گروههای تروریستی از منظر حقوق بین الملل و با نگاهی به عملکرد سازمان ملل متحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف آباد، ایران و گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی در صدد بررسی حملات سایبری گروههای تروریستی از منظر حقوق بین الملل و با نگاهی به عملکرد سازمان ملل متحد برآمدیم. با توجه به اینکه در هیچ یک از اسناد حقوق بین الملل به حملات سایبری اشاره ای نشده است، لزوم بررسی این حملات توسط گروه های تروریستی به عنوان ابزار و شیوه نوین جنگی در دوران حاضر، به شدت احساس می گردد. اهمیت این امر زمانی آشکارتر می شود که آثار جبران ناپذیر این حملات بر زیرساختهای حیاتی غیرنظامی مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه گروه های تروریستی با استفاده از اینترنت اقدام به حملات سایبری نمایند و این حملات از حداقل سطحی از شدت برخوردار بوده و آثاری در قالب جراحت، مرگ، خسارت و یا نابودی ایجاد نمایند، به عنوان یک مخاصمه مسلحانه تلقی می گردد، لذا سازمان ملل متحد چه اقداماتی برای مقابله با حملات سایبری گروه های تروریستی انجام داده است؟ سازمان ملل متحد نیز با صدور قطعنامه ها و کار گروه های مختلف درصدد ایجاد امنیت در فضای سایبری از طریق عدم در اختیار گذاردن اینترنت توسط دولت ها به گروه های تروریستی و جلوگیری از حملات سایبری توسط این گروه های برآمده است.

کلیدواژه‌ها