بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ورزش قهرمانی بانوان ایران و مالزی در 50 سال اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).hazrati14@yahoo.com

3 دانشیار گروه علوم‌ اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه کشورها، پیشرفت در این زمینه به یکی از اولویت‌ها تبدیل شده است. ورزش زنان دارای نقش مهمی در این زمینه بوده، اما توجه کمتری به آن شده است. کشورهایی مانند ایران و مالزی دارای چالش‌های متعدد اجتماعی و فرهنگی در ورزش قهرمانی زنان بوده‌اند و با توجه به اهمیت این حوزه و محدودیت پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ورزش قهرمانی زنان ایران و مالزی در 50 سال اخیر انجام شده است جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان، قهرمانان، مسئولین، اساتید دانشگاهی ورزشی و مربیان مرتبط با ورزش بانوان در ایران و مالزی است و نمونه‌گیری با استفاده از روش گلوله‌برفی صورت گرفت و در نهایت با 22 مصاحبه (12 ایرانی و 10 مالزیایی) اشباع نظری رخ داد.ابزارگردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بوده و پس از بررسی اعتبار داده‌ها،جهت تحلیل مصاحبه‌های تخصصی از کدگذاری با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA و روش تئوری پیمایش استفاده شد. بر اساس یافته‌ها، مفاهیم بدست آمده برای ورزش قهرمانی بانوان ایران 46 مفهوم و مالزی 43 مفهوم بوده و این مفاهیم بین دو کشور در 34 مورد مشابه بوده است و 9 عامل به عنوان تفاوت‌های مفاهیم دو کشور هستند. همچنین، عوامل اجتماعی و فرهنگی برای ایران 20 مقوله و مالزی 17 مقوله بوده و این عوامل بین دو کشور در 17 مورد شامل توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توجه مسئولین به ورزش زنان، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی، اعتماد و باور، ومشابه بوده است

کلیدواژه‌ها