شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صورتهای مالی متناسب با بازاریابی کارآفرینانه شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد اشتیان، دانشگاه ازاد اسلامی ، اشتیان ، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر صورتهای مالی متناسب با بازاریابی کارآفرینانه شرکت ها است.این پژوهش از نـظر هـدف، کاربردی و از نـظر ماهـیت، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که به تأیید خبرگان رسیده است،گردآوری شده اند. جامعه آماری هدف این پژوهش شامل مدیران و کارکنان ادارات و مدیریت های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به تعداد 570 نفربودو همچنین جامعه دوم خبرگان و اساتید و مدیران استراتژیک آگاه به مدیریت مالی و بازاریابی بود. نمونه پژوهش شامل 291نفر از مدیران و کارکنان است که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند و از گروه خبرگان به روش گلوله برفی 15 نفر انتخاب شدند. برای پاسخ به سؤال پژوهش، بررسی فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای اس پی اس اس و اکسپرت چویس استفاده شده است.
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که، ابعادده گانه محل اطلاعات مالی ، بهم پیوستگی اطلاعات مالی، مدیریت طبقه بندی اطلاعات مالی، تهیه صورت جریان وجوه نقد ،جداسازی و تفکیک اطلاعات مالی ،جدول تطبیقی ،نقدینگی و انعطاف پذیری ریسک پذیری ،ایجاد ارزش ، و اهرم کردن منابع توسط خبرگان با استفاده از روش دلفی به دست آمدند . در پایان به کمک تکنیک تاپسیس معیار های شناسایی شده اولویت بندی شدند که رتبه اول جداسازی و تفکیک اطلاعات مالی دارای بیشترین ارجحیت و ریسک پذیری . دارای کمترین ارجحیت بودند

کلیدواژه‌ها