پیشگیری از جرم در تعارض با حریم خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول و استاد راهنما)

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. (استاد مشاور).

چکیده

حیات آدمی در جهان، چه در گذشته و چه امروزه مسائل گوناگونی را در رابطه با خویش و دیگران مطرح کرده است.در این میان محیط اجتماعی که انسان برای زندگی خود برگزیده است خواه یک گروه کوچک باشد و خواه یک جامعه بزرگ، مسائل و چالش های فراوانی را به خود دیده است که محیط جامعه و شخصیت فرد هر دو بر این فرآیند تاثیر گذار بوده اند.اجزاء جامعه انسانی مخصوصا کوچک ترین آنها که فرد انسانی است ثبات دائم ندارند بلکه همواره تغییر می پذیرند،اما گروه انسانی برای آنکه پیوسته بتواند سازمان خود را حفظ نماید و به زندگی خود ادامه دهد ناگزیر است که پیوسته افراد جدید را با خود همساز گرداند. با توجه به گسترش حوزه‌های متعارض حریم خصوصی و پیشگیری از جرم انجام این پژوهش ضروری است. هدف از انجام این تحقیق تبیین حوزه های پیشگیری از جرم و نقش نظارت پیشگیرانه دولت در این خصوص است. بر این اساس این سوال مطرح می شود که کدام حوزه از حریم خصوصی می تواند با پیشگیری از جرم در تعارض باشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که پیشگیری وضعی می تواند با حریم خصوصی شهروندان در تقابل باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. به عنوان نتیجه باید گفت دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز در صورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.

کلیدواژه‌ها