شناسایی وتحلیل الگوهای رفتاری مشتریان خدمات بانکی بااستفاده ازتکنیکهای داده کاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده علوم انسانی واحدساوه،دانشگاه آزاداسلامی ساوه.ایران.

2 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی واحدساوه،دانشگاه آزاداسلامی ساوه.ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

4 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی واحدساوه،دانشگاه آزاداسلامی ساوه.ایران.

چکیده

چکیده
شناسایی وتحلیل الگوهای رفتاری مشتریان یکی ازچالشهای اساسی بانکهادرامرتعیین مشتریان هدف،مدیریت ارتباط بامشتریان وتخصیص بهینه منابع محدودبانکهابه مشتریان می باشدلذاباتوجه به حجم عظیم اطلاعات مشتریان درپایگاه اطلاعات بانکها،تعدد وتنوع خدمات بانکی وهمچنین ویژگیهای فتاری خاص مشتریان دراین پژوهش ازتکنیکهای داده کاوی جهت ارائه یک الگوی مناسب برای شناسایی ،بخش بندی ،رتبه بندی وتحلیل الگوهای رفتاری مشتریان استفاده گردید،لذا داده های تراکنشی مشتریان بانک رفاه کارگران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و تراکنش هایی که از اول مهر 1398 تا 29 اسفند 1398 انجام گرفته بود به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس عملیات پیش پردازش بر روی آنها انجام و مدلسازی داده ها با هدف بخش بندی و رتبه بندی مشتریان به وسیله الگوریتم های K-means و SOM انجام گردید و در نهایت به وسیله الگوریتم Apriori قوانین حاکم بر روابط بین خوشه های مشتریان و نوع حساب ها کشف گردید.ازآنجاکه تعیین ارزش هریک بخش های مشتریان اهمیت بسزایی داردلذا ازمعیارWRFM(بهینه شده مدلRFM)جهت محاسبه وتعیین ارزش طول عمرمشتریان (CLV)استفاده وبراساس ارزش تعیین شده ،استراتژهای مناسب برای ارائه خدمات بانکی به هریک ازبخشهای موصوف تعیین گردید
کلمات کلیدی: بخش بندی، رتبه بندی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین،K-means، SOM، AprioriوWRFM

کلیدواژه‌ها