الزامات بازنگری در مسئولیت مدنی خسارات حوادث غیرمترقبه طبیعی به شهروندان در ایران (رویکردی مبتنی بر حقوق شهروندی و حکمروایی خوب بحران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران . (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بی‌توجهی به برنامه‌ریزی و طراحی یک شهرک مسکونی بر روی گسل پرخطر توسط دولت یا بخش خصوصی را نمی‌توان تخلف ندانست و ضرر و زیان ناشی از زلزله در چنین شهرکی را نمی‌توان حادثه‌ای غیر مترقبه تلقی کرد. از آنجایی که با وجود ترقی علم و دانش امکان وقوع خیلی از حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله با استفاده از روش‌های علمی مقدور است لذا نمی‌توان آنها را غیرمترقبه دانست و لازم است هم دولت و هم بخش خصوص قصور خود را در قبال چنین حوادثی بپذیرند. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی – توسعه‌ای بوده و در انجام آن از روش تحقیق کیفی – کمی استفاده شده است. با توجه به فلسفه موضوع، برای انجام این تحقیق از مدل دلفی فازی استفاده شده و نتایج حاصل از پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط نرم‌افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پیش‌بینی امکان خسارات ناشی از وقوع بسیاری از حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله با پیشرفت‌های علمی امروزی قابل تشخیص است و در صورت کوتاهی و قصور بخش دولتی و یا خصوصی باید خسارات ناشی از آن به شهروندان پرداخت شود. بنابراین حکمروایی بحران به عنوان نظریه‌ای مناسب می‏تواند در جبران خسارت حوادث غیرمترقبه توسط دولت یا اشخاص، نظریه‌ای کارا و جامع به شمار آید. توجه به این مورد می تواند در حکمروایی خوب بحران و رضایت شهروندی بسیار مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها