قواعد تشدید مجازات در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

2 استادیار حقوق،گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

3 استادیار گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاداسلامی،کرمانشاه،ایران.

چکیده

این تحقیق باهدف بررسی قواعد تشدید مجازات در حقوق ایران و فرانسه و با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و بامطالعه کتابخانه‌ای صورت یافته است و سعی شده که پدیده کیفری تکرار جرم و تحولات و ویژگی‌های آن در قوانین دو کشور ایران و فرانسه بررسی گردد. تعدد و تکرار جرم از جمله تأسیسات کیفری انگاشته می‌شود که کاربرد آن در بیشتر نظام‌های حقوقی جهان مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که حتی قانون گذار‌ان کشور ایران و فرانسه از این اصول تبعیت می‌کنند و از همان پیش درآمد قانون گذاری این تأسیس کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین‌سان که در سال 1304 ه. ش قانون‌گذار در مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی به این موضوع پرداخته است و در حال اکنون ایضاً ماده 48 قانون مجازات اسلامی به این تأسیس کیفری اختصاص یافته است. از طرف دیگر در فرانسه نیز در مواد 8 تا 132 و 16 تا 132 قانون-1994 بستری را برای وجود این تأسیس کیفری مختص شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دو نظام حقوقی ایران و فرانسه با عنایت به مبانی و مصداق‌های تعدد و تکرار جرم و ایضاً از جهت تشدید مجازات دارای مغایرت‌هایی هستند که در این مقاله به آن به‌طور تفصیل و مفصل پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها